«Ασφάλεια και Υγεία κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες»

«Ασφάλεια και Υγεία κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες»

Αποφ. 72555/2023 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Προστασίας του Πολίτη «Ασφάλεια και Υγεία κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες»

(ΦΕΚ 4958, τεύχος Β΄ της 7.8.2023)

 

 

 

★ ★ ★

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ