ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ+10)

980,00

Αφορά ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ τηλεφωνικές απαντήσεις σε θέματα Εργατικού Δικαίου και 10 γραπτές απαντήσεις σε θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου.