ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

700,00

Αφορά απεριόριστες τηλεφωνικές απαντήσεις αποκλειστικά σε θέματα Εργατικού Δικαίου.