12 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (10+2)

235,00

Αφορά 10 τηλεφωνικές απαντήσεις σε θέματα Εργατικού Δικαίου και 2 γραπτές απαντήσεις σε θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου.