24 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (20+4)

450,00

Αφορά 20 τηλεφωνικές απαντήσεις σε θέματα Εργατικού Δικαίου και 4 γραπτές απαντήσεις σε θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου.